Nikol Haskova

Showing 1-24 of 29.

Showing 1-24 of 29.

Neuroplasticity

Neuroplasticity

, 2021
24 x 24 in

$2,300.00


Nikol Haskova
Kindle

Kindle

, 2021
24 x 24 in

$2,300.00


Nikol Haskova
Every Mark Engraved on Me

Every Mark Engraved on Me

, 2020
24 x 24 in

$2,300.00


Nikol Haskova
Cajolery

Cajolery

, 2019
16 x 16 in

$1,900.00 including frame


Nikol Haskova
Happenstance

Happenstance

, 2019
16 x 16 in

$1,900.00 including frame


Nikol Haskova
The Energy Between Us

The Energy Between Us

, 2019
24 x 24 in

$2,800.00 including frame


Nikol Haskova
Before You Go

Before You Go

, 2019
24 x 36 in

Sold


Nikol Haskova
Blink of An Eye

Blink of An Eye

, 2018
24 x 24 in

$2,300.00


Nikol Haskova
Being Here

Being Here

, 2018
6 x 6 in

Sold


Nikol Haskova
Head Full of Dreams

Head Full of Dreams

, 2018
6 x 6 in

Sold


Nikol Haskova
Steadfast

Steadfast

, 2018
36 x 24 in

$3,300.00 including frame


Nikol Haskova
The Wise Elder

The Wise Elder

, 2017
60 x 10 in

Sold


Nikol Haskova
Echinacea

Echinacea

, 2016
30 x 60 in

Sold


Nikol Haskova
Alanis 1/4

Alanis 1/4

, 2016
10 x 14.5 x 6 in

$2,800.00


Nikol Haskova
Playground

Playground

, 2015
6 x 6 in

Sold


Nikol Haskova
Love Follows You Always

Love Follows You Always

, 2015
6 x 6 in

Sold


Nikol Haskova
Sweet & Spicy

Sweet & Spicy

, 2015
6 x 6 in

Sold


Nikol Haskova
Uncaged and Blooming

Uncaged and Blooming

, 2015
6 x 6 in

Sold


Nikol Haskova
Motive

Motive

, 2014
36 x 72 in

Sold


Nikol Haskova
Heart of the Matter

Heart of the Matter

, 2014
36 x 36 in

Sold


Nikol Haskova
Return to the Natural Way

Return to the Natural Way

, 2014
10 x 60 in

Sold


Nikol Haskova
Setting Intention

Setting Intention

, 2013
24 x 36 in

Sold


Nikol Haskova
Street Cred

Street Cred

, 2013
36 x 72 in

Sold


Nikol Haskova
The Agitator

The Agitator

, 2013
36 x 60 in

Sold


Nikol Haskova